Daniel Lobry Blog

Daniel Lobry Blog

.................................................................................................................................

Welkom op mijn blog. Hier post ik zo vaak als mogelijk nieuwe dingen die ik meemaak op school! Ook plaats ik artikelen die ik leuk of interessant vind, zoals schilderen en fotografie. Mijn weblog dient ook als extra opslag van (les) materiaal en extra uitleg, als back up middel. Een reactie zou ik tof vinden! Veel plezier.

@ the bar (4mx4m)

During the processPosted by daniel lobry 02 May, 2017 15:57:06
Ik ben elke keer weer blij als ik even verder kan met schilderen. Dit doek ben ik inmiddels al twee jaar mee bezig. Geen haast! • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post221

S.o. vraag Wat is vergrijzing ?

SkooL!Posted by daniel lobry 29 Dec, 2016 13:37:11
De term vergrijzing is een aspect van een verandering in de bevolkingssamenstelling. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt.
 • Comments(1)//blog.daniellobry.com/#post220

Project "Wereld na de oorlog"

AVOPosted by daniel lobry 29 Oct, 2016 16:21:15
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post219

Huiswerk begeleiding

SkooL!Posted by daniel lobry 29 Oct, 2016 16:12:51
Zoals afgesproken smiley Hierbij de powerpoint over verspreiding Christendom in Europa.

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post218

Verklaringen voor tegenvallend studiesucces ?

SkooL!Posted by daniel lobry 16 Oct, 2016 15:08:52
Afbeeldingsresultaat voor cartoon motivatie school
Boeiend artikel uit http://veelmeermeester.nl/onderzoeksberichten/erisietsaandehand/Er is duidelijk iets aan de hand wanneer we kijken naar het studiesucces van jongens in het hoger onderwijs. Hoewel er natuurlijk veel jongens zijn die prima functioneren valt op dat de instroom van jongens in het hoger onderwijs achterblijft bij de instroom van meisjes; dat jongens langer doen over hun opleiding dan meisjes en dat jongens vaker uitvallen en vaker afstromen naar lagere vormen van onderwijs. Een belangrijke vraag is: Hoe komt het dat de studieresultaten van jongens in het (hoger) onderwijs achterblijven in vergelijking met de studieresultaten van meisjes?

Op basis van een overzichtsstudie stellen Heemskerk, Van Eck, Kuiper en Volman (2012) vast dat sekseverschillen in schoolloopbanen in het algemeen worden toegeschreven aan drie typen factoren:

 1. Sociaal- en cultureel-maatschappelijke factoren;
 2. Veranderingen in het onderwijs;
 3. Biologische factoren.
 1. Sociaal- en cultureel-maatschappelijke factoren

Als verklaring voor verschillen in studiesucces tussen jongens en meisjes wordt er vanuit het sociaal- en cultureel- maatschappelijk perspectief gewezen op de veranderde en veranderende arbeidsmarkt en dus op de vragen die op jongeren af komen. De zware fysieke arbeid van vroeger maakt plaats voor een scala aan beroepen waarin samenwerking, verantwoordelijkheid, afstemming, planning, communicatie en taal belangrijker worden. Deze vermogens blijken in het algemeen beter aan te sluiten bij de specifieke vaardigheden van meisjes en minder goed bij de specifieke vaardigheden en kwaliteiten van jongens. Echter: niet alleen de arbeidsmarkt verandert. Ook de leefsituatie van jongeren verandert. In die leefsituaties spelen baantjes en uitgaan een belangrijke rol maar ook het medialandschap. Het is niet ondenkbaar dat deze veranderingen in de leefsituatie van jongeren andere effecten hebben op jongens dan op meisjes. Een invalshoek die ook past binnen dit perspectief is de aandacht voor de invloeden van sekse-specifieke socialisatieprocessen. Verschillende experts, waaronder Tavecchio (2013), geven aan dat de enorme oververtegenwoordiging van vrouwen in opvoeding en onderwijs, en dus de ondervertegenwoordiging van mannen, leidt tot een situatie dat er voor jongens (te) weinig mogelijkheid is voor nabije sekse rol identificatie. Sekse rol identificatie is nodig om grip te krijgen op de betekenis van ‘man’ of ‘vrouw’ zijn in de cultuur waarin je opgroeit. Onvoldoende grip op die betekenis kan leiden tot rolverwarring en rolonduidelijkheid.

 1. Veranderingen in het onderwijs

Een tweede perspectief sluit direct aan bij het thema dat hiervoor al kort ter sprake is geweest: de oververtegenwoordiging van vrouwen in opvoeding en onderwijs. In een andere bijdrage op dit weblog wordt zichtbaar dat er relatief weinig mannen voor de klas staan. Dit aantal neemt steeds verder af. Dit fenomeen wordt ook wel ‘feminisering van het onderwijs’ genoemd.

Woltring (2012) stelt dat de feminisering van onderwijs vanuit verschillende invalshoeken een probleem kan zijn. Hij beroept zich daarbij op het gegeven dat mannen veelal andere leerkrachtstijlen hanteren dan vrouwen. De ‘andere’ benadering van mannelijke leerkrachten komt onder meer tot uitdrukking in communicatie, risicoacceptatie en humor. Mannen communiceren vaak wat directer dan vrouwen en zetten in het algemeen ook wat meer humor in. Volgens Woltring sluiten de vormen van communicatie die mannen hanteren beter aan bij jongens dan de communicatiestijl die veel vrouwen hanteren. Daarnaast stelt hij dat vrouwen specifieke ‘jongensdingen’ of ‘jongensgedrag’ minder goed begrijpen dan mannen. Vrouwen geven, vaker dan mannen, aan ‘last’ te hebben van jongens. Gevolg daarvan is dat vrouwen, meer dan mannen, corrigerend, beperkend en controlerend zijn naar ‘typisch’ jongensgedrag. Mannen geven letterlijk en figuurlijk meer ‘ruimte’. Geerdink en De Beer (2013) weerspreken de uitlatingen van Woltring. Zij houden er rekening mee dat de ‘vrouwelijke cultuur’ in onderwijs niet zozeer een gevolg is van de aanwezigheid van veel vrouwen in het onderwijs maar een gevolg van veranderingen in de samenleving. Zij bestrijden het idee dat het mannelijke rolmodel automatisch zou leiden tot meer leren, meer inzet en meer welzijn van jongens. Hier is volgens hun, vanuit wetenschappelijk onderzoek, geen enkel bewijs voor.

Los van ‘feminisering’ van onderwijs worden ook de zogenoemde ‘taligheid’ van onderwijs en de verminderde aandacht voor de grove motoriek in het basisonderwijs als verklaring genoemd voor tegenvallende schoolprestaties van jongens. Jolles (2012) stelt dat de tendens van een sterkere gerichtheid op talig onderwijs ten koste gaat van een meer visueel ruimtelijke benadering. Dit is nadelig voor jongens omdat blijkt dat jongens zich juist goed thuis voelen bij visueel ruimtelijk en abstraherend denken. Eenzelfde redenering geldt wat hem betreft voor de verminderde aandacht voor de grove motoriek in het basisonderwijs. Minder aandacht voor de grove motoriek leidt, volgens hem, tot problemen voor jongens omdat jongens, meer dan meisjes, hun zelfbeeld fysiek funderen.

Tot slot geldt dat er ook sprake is veranderingen/ vernieuwingen in het onderwijs zelf. In dat onderwijs is in de afgelopen jaren meer en meer nadruk komen te liggen op het zelfstandig en zelfregulerend leren. Het ‘nieuwe’ onderwijs vraagt om reflectie- en planningsvaardigheden die jongens in het algemeen later ontwikkelen dan meisjes (Jolles, 2012).
De vernieuwingen in het onderwijs zijn hand in hand gegaan met nieuwe omgangsvormen op school/in de klas. De maatschappelijke tendens van voortgaande informalisering (Schnabel, 2013) treedt ook op in het onderwijs: omgangsvormen zijn veel informeler dan vroeger. Het is niet ondenkbaar dat andere didactische aanpakken, andere onderwijsinhouden en ook andere omgangsvormen verschillende effecten hebben op jongens en meisjes.

 1. Het biologisch perspectief

Vanuit het biologische perspectief, wordt gewezen op aangeboren, genetisch bepaalde verschillen tussen jongens en meisjes. Onderdeel daarvan is het sterk opgekomen en opkomende neurowetenschappelijk onderzoek naar het brein en breinontwikkeling. Belangrijk gegeven vanuit dit type onderzoek is dat de ontwikkeling van de vrouwelijke hersenen in bepaalde opzichten verschilt van de ontwikkeling van mannelijke hersenen (Mieras,2007). Omdat het biologisch perspectief een thema is van onderzoek dat is opgezet binnen de FHKE, volgt in deze bijdrage geen verdere uitwerking van dit thema. Elders in dit weblog is die informatie volop aanwezig

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post217

Hier doe je het voor

SkooL!Posted by daniel lobry 16 Oct, 2016 12:43:45

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post216

Een school vol met talenten!

SkooL!Posted by daniel lobry 16 Oct, 2016 12:36:57

De leerlingen treden op voor ouders docenten en andere gasten. De show was een groot succes. Onze leerlingen hebben lang en goed geoefend. Complimenten, we hebben genoten!

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post215

Wiskunde

AVOPosted by daniel lobry 16 Oct, 2016 12:33:49
Wiskunde en ik zijn twee andere werelden. Toch mocht ik onlangs invallen voor een wiskunde uurtje. Het werd een letterige denkoefening...smiley • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post214

Morning walk with the pac

FotografiePosted by daniel lobry 16 Oct, 2016 12:23:28


 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post213

Arnhem moments

FotografiePosted by daniel lobry 16 Oct, 2016 12:22:02


 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post212

Opleidingsdag met toespraak van El Hadioui

SkooL!Posted by daniel lobry 15 Oct, 2016 15:13:10

El Hadioui is wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, promovendus onder begeleiding van Willem Schinkel, auteur van het boek 'Hoe de straat de school binnendringt.' (VanGennep, 2011) en programmaleider van het project 'De Transformatieve School'. El Hadioui onderzoekt deze vraag vanuit de relatie tussen gepercipieerde sociale uitsluiting en identificatie met Rotterdam en Nederland onder Rotterdamse schoolgaande jongeren tussen de 15 en 27 jaar. De verschillende culturen waarin zij opgroeien (straatcultuur, thuiscultuur en schoolcultuur) bemoeilijkt hun kansen in het onderwijssysteem omdat de stappen om te stijgen op de statusladders binnen deze culturen vaak tegengesteld zijn. Bovendien wordt onze laatmoderne samenleving gekenmerkt door een toenemende diversiteit - 'superdiversiteit' om met Vertovec te spreken -. Jongeren uit grootstedelijke, cultureel diverse volkswijken leren van hun peers, hun ouders en hun docenten, maar op de schoolladder waarop zijn moeten excelleren worden zij vooral beoordeeld op codes die vanuit hun eigen informele netwerken relatief minder worden overgedragen. Welke inzichten biedt dit ons om de tanende meritocratische potentie van ons onderwijssysteem te keren en te vergroten?
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post211

Groepsdynamiek (scriptie)

SkooL!Posted by daniel lobry 16 Jun, 2016 20:56:26Groep & cohesie

Kenmerken van een groep zijn: de groepsleden hebben onderling een relatie met elkaar en er kunnen vriendschappen ontstaan, er is een wisselwerking en onderlinge samenhang tussen individuele -en groepstaken, er is een structuur ontstaan, waarin elk individu een eigen plaats heeft (leidersrollen, sociale rollen, creatieve inbreng), er heeft zich een normen- en waardepatroon ontwikkeld en er zijn vaste gebruiken en rituelen, groepsleden houden zich min of meer vanzelfsprekend aan de daaruit voortvloeiende regels. Cohesie omschrijft men als volgt: ‘de kracht waarmee afzonderlijke dingen samenhangen’.

Een vertaling in de volksmond luidt: ‘Groepscohesie is de mate waarin de leden van een groep zich tot de groep aangetrokken voelen en er actief naar verlangen om in de groep te blijven.

Een groep heeft een hoge cohesie, wanneer er een ‘goede teamgeest hangt’ of een sterk ‘wij-gevoel’. In groepen met een lage cohesie is weinig ‘wij-gevoel’. In hoeverre van een groep een ‘echte’ groep te maken (met een hoge cohesie) is afhankelijk van factoren als: de motieven om lid te worden (welk voordeel kan de individu er uithalen om in een groep plaats te nemen?), het groepsdoel (past het doel van de groep bij het doel van het individu?), de groepsvorming (gaat dat op een harmonieuze wijze?), de normen en rollen, de resultaten en de leiderschapsstijl.

De cohesie is wel te beïnvloeden: Pressie van buitenaf, succesvol afronden van taken en werk lonend maken (succeservaringen).

Verder blijk dat informeel leiderschap in een klas de onderlinge cohesie positief kan bevorderen doordat deze leiders probleemoplossend werken.

Machtigingssituatie

Uiteindelijk bestaat een groep uit individuen met elk hun eigen persoonlijkheid. Persoonlijkheid noemt men de manier waarop een mens in verschillende situaties het karakteristieke gedragspatroon vertoont.

We willen ons graag vrij voelen en zelf ons leven bepalen. We denken dat we zelfstandig kiezen, terwijl ons gedrag wordt bepaald (voor een groot deel) door de situatie.

Stanley Milgram is een sociaal psycholoog die vooral bekend is geworden door het gehoorzaamheidsexperiment. Hierin onderzocht hij de bereidheid van een individu om gehoor te geven aan het uitvoeren van opdrachten van een leidersfiguur, die strijdig zijn met het eigen geweten.

Hiermee toonde hij aan dat mensen gevoelig zijn voor de omgeving en de vorm van autoriteitsuitoefening.

Natuurlijk zal in een klasruimte geen plaats zijn voor intimidatie of misleiding, maar het geeft een inkijk in de menselijke groepsgedragingen. Later zijn er vele vervolgstudies uitgevoerd, met ongeveer de zelfde resultaten.

Betrouwbaar leiderschap is daarom belangrijk. Ouders en docenten hebben deze rol te vervullen naar jongeren toe. Er is sprake van een machtigingssituatie: je staat macht af aan een verantwoordelijke autoriteit. Het is als het ware een impliciet contract. Valt die leiderschapsrol tegen, dan zal de groep in opstand komen. • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post210

Feodaliteit uitgelegd

AVOPosted by daniel lobry 11 Jun, 2016 19:30:02

Het feodalisme of de feodaliteit is in politieke zin het leenstelsel dat van de val van het West-Romeinse Rijk tot in de nieuwe tijd in Europa bestond. Grond werd in dit stelsel door leenheren toebedeeld aan hun leenmannen, in ruil voor een verplichting van persoonlijke trouw, militaire bijstand en belastinginkomsten.

Als onderdeel van een powerpoint over feodaliteit en leenheerschap. Daaronder vind je de pp... • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post208

Everybody is a genius

SkooL!Posted by daniel lobry 11 Jun, 2016 19:28:50
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post207

Uitleg puntentelling Maatschappijleer

AVOPosted by daniel lobry 11 Jun, 2016 19:28:13
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post206

Tijdlijn met mr. Lobry

AVOPosted by daniel lobry 11 Jun, 2016 19:27:22Een tijdbalk of een tijdlijn is een visuele weergave van een chronologische opvolging van gebeurtenissen of perioden. Het schema heeft de vorm van een balk en bezit tijdsaanduidingen met een inschrift of een bijschrift. De tijdbalk heeft een duidelijke schaalindeling. De gebeurtenissen en perioden kunnen zowel in de geschiedenis als in de toekomst liggen.

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post205

Hello Goodbye

SkooL!Posted by daniel lobry 11 Jun, 2016 19:25:45
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post203

Groepsvorming

SkooL!Posted by daniel lobry 11 Jun, 2016 19:25:09

Afbeeldingsresultaat voor sociogram
Groepsvorming DSSG (Developmental Sequence in Small Groups)

Verandering van groepssamenstelling kan de motivatie negatief of positief beïnvloeden. In het onderwijs veranderd de groep meestal per uur. Een klas is vatbaar voor die veranderingen. Dezelfde motivatie kan bij een persoon in verschillende situaties tot verschillend gedrag leiden, of dezelfde motivatie kan bij verschillende mensen in dezelfde situatie tot verschillend gedrag leiden.Daarom is het proces wat vooraf gaat aan groepsvorming belangrijk. Binnen taakgerichte groepen, zoals een klas, ziet men de volgende (gezonde) fasen in de groepsontwikkeling beschreven volgens Tuckman:

- Testfase: Men is voorzichtig, tast af. Men probeert de ander uit. Wat is acceptabel? Wat is mogelijk of gewenst? Eerst ligt alles nog open, en al snel starten de onderhandelingen over de taak, de werkwijzen, de taakverdeling, de rollen: wie neemt initiatief, wie doet er voorstellen, welke doelen hebben we, hoe pakken we dat aan, wie beslist waarover, hoe gaan we om met elkaar? (emoties, kritiek), welke tijdsplanning houden we aan?

- Stormfase: Rollen en posities zijn eigenlijk al verdeeld, echter: er is competitie en machtsstrijd. Meningen lopen uiteen, én er ontstaat weerstand tegen de leider (docent): men vraagt zich af of het allemaal wel nuttig is en zal zich gaan vastbijten in procedures.

- Normfase: Na verloop van tijd is er een bepaalde norm ontstaan. De conflicten (moeten nu) zijn opgelost. Er ontstaat openheid en acceptatie. De groep heeft duidelijke afspraken gemaakt (gedrag, doelen, taakverdeling). Iedereen heeft een bepaalde positie. Verder zijn er stilzwijgende afspraken gemaakt over hoe men met elkaar omgaat binnen de groep. In deze fase wordt de sfeer harmonieuzer.

- Uitvoerfase: Langzamerhand komt er binnen de groep energie vrij voor de uitvoering van de taken. De groep functioneert als een eenheid. Emoties spelen geen grote rol meer. De groep kan nu planmatig werken en er is een goed werkklimaat ontstaan.

- Oplosfase: Groep desintegreert. Klas gaat uit elkaar.

Vast staat dat elke groep bepaalde fasen doorloopt. • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post202

Antwoordenblad

AVOPosted by daniel lobry 30 Apr, 2016 18:25:04
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post201

Notitie Tijdvak 5 Ontdekkers en hervormers

AVOPosted by daniel lobry 29 Apr, 2016 17:15:48

Tijdvak 5: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600)
Daniel Lobry

Boek 1:
Clemens Hoges, Klaus Brinkbaumer De laatste reis van Columbus, Opkomst enondergang van de grootste ontdekkingsreiziger (2005, ISBN 9085490243


Boek gaat over de manier waarop Columbus Amerika ontdekt zou hebben. Had Columbus weet van verhalen van de oude Ieren en Vikingen? Die hadden het steeds over een groen land, en koude streken etc. Veel aandacht over de manier waarop hij alle informatie samenvatte. Alle kennis was al aanwezig, maar de echte prestatie van Columbus was dat hij zijn beroep van kaartentekenaar combineerde met zijn onblusbare ambitie. Het boek beschrijft de eindeloze pogingen om de experts van zeevaartcommissie te overtuigen. Hij verliest ongeveer 6 jaar tijdens zijn verblijf in Portugal, op dat moment, met Hendrik de zeevaarder, het maritieme land bij uitstek. Daarna is hij ook ongeveer 6 tot 7 jaar kwijt om de experts van de Spaanse troon te overtuigen. Tijdens die gesprekken verzwijgt hij 1 tot 2 cruciale feiten: China en Japan zijn te bereiken via het westen, met de passaatwinden. Hij was kaarttekenaar, zijn broertje ook. Hij had dus de beschikking over de nieuwste informatie. Hij bundelde verhalen: zo waren er ooit op een Spaans eiland 2 mensenlijken aangespoeld, met bredere koppen en een niet zwarte, niet witte huidskleur, er waren verhalen van oude bejaarde zeemannen die beweerden in hun jonge jaren verder te waren gevaren dan de Kaapverdische eilanden, en ze waren toen in drijvend graswater terechtgekomen (nu weet men dat dit de Sargassozee is in het midden van de Atlantische Oceaan). Er waren lange afgehakte boomstammen aangespoeld, die in het midden leken te zijn uitgehakt. Er spoelden soms rare vogels en beesten aan. Een Ierse monnik had, in naam van zijn god, een boottocht gemaakt, in het jaar 1000 nog wat. Dit verhaal kreeg mythische proporties, maar bevatte kernen van mogelijke waarheden wat betreft vaarroutes, iets wat reeds heel lang bekend was bij Germaanse volkeren. De Vikingen hebben dit ook aantoonbaar gedaan. Boek geeft de belangrijkste reden voor Europese expansie richting het westen: de Ottomanen blokkeren de goudtoevoer en specierijen vanuit het oosten: er moet een andere route zijn. Columbus was de persoon die alle kennis analyseerde, ongeveer 20 jaar van zijn tijd verspeelde met godsdienst onzin en angsthazen. Ondertussen hele mooie verhalen over wie Columbus was als persoon: egoïst, keihard, alleen een focus op geld, macht en status. Vrouwen wilden door hem genomen worden omdat hij een avonturier was, onbetrouwbaar. Zeg maar die zaken die mannen onweerstaanbaar maken bij vrouwen. Columbus erkende alleen kinderen van hem als die uit een rijke vrouw kwamen. Andere vrouwen kregen geen cent. Columbus was arrogant, een kenmerk van mensen die het beter weten maar tegen onkunde en domheid vechten, zoals Machiavelli en andere dogma bestrijders.

Er wordt gespeculeerd over het feit dat Columbus joods was. Er worden wat “bewijzen” geleverd. Simon Wiesenthal heeft hier in de jaren ’70 bewijs voor aangeleverd. Er wordt gesproken over de achtergrond van Columbus, was dat Genua? Het boek durft dit niet te stellen, omdat van alles wat Columbus heeft ontdekt maar 1 naam Italiaans was. Hij schreef niet in de taal van Genuaezen. Hij sprak Portugees en een Spaans dialect. Veel landen claimen de woonplaats van hem te zijn. Alle aantoonbaar niet bewijsbaar, maar leuk voor de dikbuikige blanke die dan even trots op een geschiedstourist kan lijken. Ook zeer gaaf is zijn eigen logboek en hoe hij, als christen, naar de lokale bevolking kijkt. Hij noemt ze naïef, goed verzorgd, mooie lichamen, ultra primitief en geschikt om gered te worden voor het zielgedoe van zijn god. Bovendien acht hij ze geschikt voor slavenarbeid in naam van zijn god. Allen lopen naakt. Hij deelt glazen belletjes uit in ruil voor voedsel en een paar exemplaren indianen voor op de boot terug naar Spanje. Allen sterven op 1 na, die vlucht door uit de boot te springen. De lokale indianen leven veelal zonder volwassen mannen: de indianen geven aan dat er een grote machtige stam is die elk jaar komt oogsten en de mannen meeneemt. Geen een beschaving zal worden overwonnen door een andere tot het moment dat de beschaving zichzelf van binnen uit vernietigd. Verder heel veel stof over hoe men de afgelopen 500 jaar bewijsmateriaal heeft verzameld, en hoe mensen zonder enige besef van geschiedenis de oude logboeken van Columbus en zijn matrozen hebben gebruikt als wc papier voor criminelen en hoe een historica tussen die strontresten alsnog de waarheid kon terugvinden. Columbus was tevens een fantast, volgens de auteurs. Hij loog wanneer noodzakelijk, hij naaide anderen wanneer opportuun. Auteurs geven aan dat Columbus niemand vertrouwde (jeugdervaringen) en ervan uitging dat anderen hem ook alleen maar voorlogen. Toch slaagt het Columbus, die door tijdgenoten wordt uitgekotst, om met de juiste mensen vriendschap aan te gaan, mensen die hem in contact brengen met de hoogste adel: koningen en koningen. De manier waarop hij onderhandeld met de Spaanse koningin Isabella is grappig: hij heeft alleen een geschonken ezel en vieze kleren als hij met haar onderhandeld over zijn reis: hij wil onderkoning worden van alle onderworpen gebieden, en die titel moest erfelijk worden. Hij eiste 10% van de opbrengt etc. Normaal hakte men je kop eraf als je van god (of diens plaatsvervanger) onredelijke zaken eiste, maar Isabella kikte hem slechts haar land uit, op weg naar Frankrijk, waar zijn broertje de Franse koning probeerde over te halen om de expeditie naar China en Japan uit te voeren. Aangekomen bij de grens haalde een boodschapper van de koningin hem in: de koningin erkende zijn eisen. Dit had weer te maken met een bekeerde katholiek (een zeer rijke jood) die als topadviseur van de koningin ook door het lint was gegaan, tegen de koningin! Ook hij behield zijn kop..Tot zover de joodse link, want ik heb een hekel aan losers die klagen over joods geld en hun complot. Ik zeg, kijk naar hen en vraag je zelf af: hoe kan ik dat ook.

Er wordt een contract opgesteld voor deze trip. Ook de motivatie: het woord van hun god verspreiden om zo de mogelijkheid te bieden aan de inwoners van China en Japan om de enige echte god te gaan aanbidden. Wel vreemd dat er geen 1 geestelijke mee is gegaan op de boot. De enige vertaler was een ex jood, nu universeel gelovige, die Hebreeuws sprak en Arabisch, en natuurlijk Spaans en Portugees. Ook best vreemd is het volgende: als je “weet” dat je via het westen in een gigantisch groot en machtig imperium aankomt zoals van de ‘Grootkhan’ (keizer van China) dan kan het best arrogant overkomen dat je alle eilanden onderweg claimt voor de Spaans christelijke troon. Zou dat niet erg onverstandig zijn? Er waren nul soldaten aan boord van de 4 schepen, en de bemanning was alle afkomstig uit het vissersdorpje Palos. Wist Columbus, dat er meer was? Hij wist van het bestaan van een mythisch, paradijselijk eiland: Antillia. Grappig is om te lezen dat in de 7 jaar dat hij nodig had om de Spaanse troon te overtuigen hij zijn tijd doorbracht in de bibliotheek. Daar maakte hij notities bij gelezen stukken, die moesten dienen als argument om de Koningin over te halen: allen gaan over goud, geld, goud en geld! Nergens iets over god. Geeft ook aan hoe er onderling concurrentie was tussen de koningshuizen: Columbus had eerst aan een hertog gevraagd om zijn expeditie te financieren, maar deze was bang om iets te ontdekken en daardoor de koning en zijn vrouw mee boos te maken dus vroeg hij toestemming. Ook was Columbus dus in Portugal geweest. De Engelse Koning Hendrik 7 en de Franse koning toonden weinig interesse: als deze gekkemans actie zou mislukken dan zouden andere collega koningen hen uitlachen. Er speelden dus veel menselijke redenen mee. Alle zeemanscommissies wezen de berekeningen van Columbus af, op basis van de juiste rekenfeiten. Columbus zat er ook duizenden kilometers naast. Een kwestie tussen domme lef en calculerende lafheid.

Werkelijk heel gaaf verhaal, geschreven door journalisten van Der Spiegel. Vertaling is redelijk, toch Duitse grammatica. De eerste 50 bladzijden lijken totaal boeiloos, maar later sluiten ze naadloos aan op de totale verhaallijn: gretigheid naar materiële objecten. • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post200

Rechten en plichten

SkooL!Posted by daniel lobry 29 Apr, 2016 16:52:27


In naam der wet.

In het Athene van toen mocht je met alles spotten. Je kon in een toneelspel de persoonlijke waarheid verkondigen dat god(en) niet bestaan. Je mocht politici belachelijk maken. Maar op het moment dat het speelse karakter verdween doordat je bij de rechtbank moest verschijnen was het beter je leuke praatjes voor je te houden. In die tijd had je geen advocaten, en moest je zelf je verdediging voeren. Na je pleidooi, en die van de aanklager werd er direct een schuldigverklaring afgegeven, zonder bedenktijd. Vervolgens gingen alle partijen onderhandelen wat een passende straf kon zijn. Bekend is het voorbeeld van Socrates, die de doodstraf tegen zich hoort eisen wegens het vergiftigen van de jeugd. Socrates tegenvoorstel was een erediner op het gemeentepaleis. De heren rechters waren pissed. Het tweede voorstel van Socrates, toen de ernst tot hem doordrong, was het betalen van een boete. Toen was het al te laat, de rechters veroordeelden hem tot het drinken van de gifbeker. Hoe belangrijk de (democratische) waarden waren van Socrates blijkt uit het vervolg van het verhaal: Iemand kan regelen dat hij kan vluchten, maar Socrates weigert dat: hij vindt dat hij niet mag vluchten voor een gerechtsuitspraak, ook al is het een dwaling, en zich zo niet kan onttrekken aan de democratische rechtsstaat. De democratie had haar Atheense burgers geleerd dat democratie de burgers rechten én plichten gaf. Het democratische ideaal werd innig omhelst. • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post199

Democratie is niet alleen het recht van de meerderheid, maar juist ook dat die meerderheid rekening houdt met de minderheid.

InspiratiePosted by daniel lobry 29 Apr, 2016 16:45:52


Soms is democratie wel in staat om redelijk humane beslissingen te nemen: toen Athene werd verraden door een stad besloot men tot een beleg van die stad. Eenmaal gewonnen stemden alle Atheners democratisch tot het afslachten van alle mannen en de verkoop van de vrouwen als slaven. De dag er op, toen de emoties wat bedaard waren, besloot het volk deze stemming ongedaan te maken. Het voordeel van een democratie is dat het een lerende organisatie is, met ingebouwde systemen om fouten te voorkomen en er anders van de leren. Dit staat haaks op ALLE andere leefsystemen, die immers pretenderen volmaakt te zijn: Een vitale, werkende democratie is in staat de regels te veranderen terwijl de wedstrijd nog gespeeld wordt.

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post198

Vmbo meets MBO techniekdag Flevoland

SkooL!Posted by daniel lobry 28 Apr, 2016 10:55:49
Met de Techniek afdeling van Baken Stad College Almere op bezoek bij Lelystad Airport. Zeer boeiend. Het gaat over de relatie tussen vmbo en mbo, hoe deze onderwijs stromingen in elkaar kunnen samenvloeien. Waar is behoefte aan? Gelukkig zijn de leerlingen verstoppertje aan het spelen in de Boeing..smileysmiley
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post196

Optimisme

InspiratiePosted by daniel lobry 03 Feb, 2016 19:37:37
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post195

Daniel and Harvey

BlogPosted by daniel lobry 03 Feb, 2016 19:07:55
Harvey en ik.


 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post194

Vakantie foto's 2015/16

FotografiePosted by daniel lobry 31 Jan, 2016 19:04:47


 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post192

Life lobg learning

InspiratiePosted by daniel lobry 30 Jan, 2016 16:50:55

Education is not preparation for life; education is life itself. - John Dewey
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post189

Sociogramvragen aangepast

SkooL!Posted by daniel lobry 30 Jan, 2016 16:46:53 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post188

Cafe talk

During the processPosted by daniel lobry 24 Jan, 2016 16:22:36
The Night Cafe and the Starry Night still emit such pathos, density, and intensity that they send shivers down the spine. Whether Van Gogh thought in color or felt with his intelect, the radical color, dynamic distortion, heart, soul, and part-by-part structure in these paintings make him a brigde to a new vision and the vision itself. • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post186

Mind & Morals

InspiratiePosted by daniel lobry 24 Jan, 2016 16:16:04
Afbeeldingsresultaat voor To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society.Maatschappijleer waarden & normensmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

In deze lijst zijn zo veel mogelijk positieve idealen opgenomen al kan over bepaalde waarden worden gediscussieerd of deze altijd positief bijdragen aan het menselijk leven. Het streven naar zorgvuldigheid is goed. Maar kun je ook niet te veel streven naar zorgvuldigheid? En is vaderlandsliefde positief?

Misschien moeten we Aristoteles volgen die waarden bezag vanuit de deugdontwikkeling. Een deugd is een karaktereigenschap - een houding, een persoonseigenschap - waardoor je het goede doet. Ze geven het antwoord op de vraag "wat maakt iets goed?". Bij Aristoteles ligt het juiste deugd-ideaal waar we naar moeten streven zijn in het midden; pas als we het juiste midden vinden in ons handelen functioneren we als een goed mens. Dit geeft eigenschappen als moedig zijn, verontwaardiging of verantwoordelijk zijn. Het zijn idealen tussen te veel en te weinig. Voor een advocaat is het een goede karaktertrek om niet openhartig te (willen) zijn. Dit is niet voor niets opgenomen in de Gedragsregels Advocatuur. Maar er zijn gevallen denkbaar waarbij ook van de advocaat openheid wordt verwacht. Waar ligt het juiste midden? Het juiste midden geeft de deugd confidentieel-zijn. Dit is te koppelen aan de waarde confidentialiteit: een waarde die past bij de goede uitoefening van het beroep van advocaat.

Ook voor veel waarden geldt dus: teveel is ook niet goed? Een aantal waarden benoemt in ieder geval ook een midden. Bijvoorbeeld dapperheid: dit zit tussen lafheid en overmoed. Kun je ook te dapper zijn? Niet als we dapperheid niet verwarren met onbezonnenheid.

Daarnaast is het belangrijk om in te zien dat waarden kunnen conflicteren waardoor het lastig te bepalen is wat het goede nu is. We spreken dan van een moreel dilemma. Een voorbeeld. Een advocaat wil in een specifiek geval enerzijds vertrouwelijk omgaan met de gegevens van een cliënt maar anderzijds ook de veiligheid van de samenleving in acht nemen. Veiligheid en Vertrouwelijkheid botsen. Een goed advocaat weet echter ook waar hier - in een specifiek geval - het midden ligt. Dit vraagt opleiding en ervaring: inzicht in belangrijke beginselen, morele intuïtie, belangen, normen (wet- en regelgeving, gedragsregels) en kennis van de morele identiteit van de beroepsrol, het kantoor waarvoor de jurist werkt, de persoon zelf als zijn of haar omgeving. Dit zoeken naar een middenweg toont - volgens sommige auteurs - de directe relatie tussen waarden en deugden.

Waarden voorbeelden:

Aanwezigheid Aanzien Actief zijn (doen) Afwisseling Alertheid Alledaagsheid Anonimiteit Artisticiteit Assertiviteit Attentheid Authenticiteit Autonomie Avontuur / Avontuurlijkheid Bedachtzaamheid Bedrevenheid Bedrijvigheid Befaamdheid Begeerlijkheid Begrip Behoedzaamheid Behoudendheid Behulpzaamheid Bekendheid Bekoorlijkheid Bekwaamheid Beleefdheid Beleving Bereidheid Bereidwilligheid Beroemdheid Bescheidenheid Beschaving / Beschaafdheid Beschikbaarheid Besluitvaardigheid Betaalbaarheid Betekenis Betrokkenheid Betrouwbaarheid Bevalligheid Bevlogenheid Bezit Bijdrage Blijdschap Bondigheid Buigzaamheid Burgerschap Cachet Celebriteit Charisma Chic Competitie Concentratie Confidentialiteit Consideratie Controle Coöperatie Correctheid Creativiteit Daadkracht Dankbaarheid Dapperheid Degelijkheid Leuk he?al dat lezen onder werktijd? Democratie Deskundigheid Dienstbaarheid Diepzinnigheid Diplomatie Directheid Discipline Distinctie Doelgerichtheid Doelmatigheid Doorleefbaarheid Duidelijkheid Duurzaamheid Dynamiek Educatie Eensgezindheid Eenstemmigheid Eenvoud / Eenvoudigheid Eer Eerbied Eerlijkheid Effectiviteit Efficiency Elegantie Empathie Engagement Enthousiasme Erkenning Ernst Esthetiek Evenwicht Expressiviteit Faam Fatsoen Feitelijkheid Felheid Fijngevoeligheid Fijnzinnigheid Finaliteit Flexibiliteit Flinkheid Gastvrijheid Gedecideerdheid Gedegenheid Gedrevenheid Geduld Geestdrift Geestigheid Geheimhouding Gehoorzaamheid Geleidelijkheid Gelijkheid Gelijkwaardigheid Geloof Geloofwaardigheid Geluk Gematigdheid Gemeenschappelijkheid Genegenheid Generositeit Genialiteit Genot Genuanceerdheid Gereserveerdheid Gevatheid Gevoeligheid Gewetensvol Gezelligheid Gezondheid Glorie Godvrezendheid

Godvruchtigheid Godzaligheid Goedheid Goedkeuring Grandeur Grondigheid Grootsheid Grootmoedigheid Gulheid Handigheid Hardheid Harmonie Hartstocht Heerlijkheid Helderheid Heusheid Hevigheid Hiërarchie Hoffelijkheid Hoop

Hulpvaardigheid Humor Idealisme Ignorantie Inbreng Ingetogenheid Innovatie Integriteit Intensiteit Invoelendheid Inzicht Juistheid Kalmte Kameraadschap Karigheid Kennis Klaarheid Klasse Kracht Kuisheid Kwaliteit Leefbaarheid Liefdadigheid Lobry is your man Liefelijkheid Liefde Lof Lol Loyaliteit Luchthartigheid Luciditeit Luister Macht Matigheid Mededogen Menselijkheid/Medemenselijkheid

Mensgerichtheid Menswaardigheid Milieubehoud Milieubewustheid Moed

Naam Natuurbehoud Nauwgezetheid Nauwkeurigheid Nederigheid Netheid

Nieuwsgierigheid Nuchterheid Nut Nuttigheid Omzichtigheid Onafhankelijkheid

Onbaatzuchtigheid Onbedorvenheid Ondernemerschap Onpartijdigheid Ontplooiing

Ontspanning Ontvankelijkheid Onverholenheid Onverdrotenheid Onwetendheid

Ootmoedigheid Openhartigheid Openheid Opgewektheid Oplettendheid Oprechtheid

Optimisme Orde Ordelijkheid Originaliteit Overgave Participatie Passiviteit Patriottisme

Penaliteit Pittigheid Plezier Plichtsbetrachting Politesse Positiviteit Pragmatisme

Prestatiegerichtheid Privacy Pro-activiteit Professionaliteit Prudentie Publieke

verantwoordelijkheid Punctualiteit Rechtsstatelijkheid Rechtvaardigheid Redelijkheid

Relativisme Relaxedheid Representativiteit Resoluutheid Respect Robuustheid Roem

Ruimdenkendheid Rust Saamhorigheid Samenwerking

Schoonheid Serieusheid

Sierlijkheid Sluwheid

Snelheid

Soberheid

Solidariteit

Souplesse

Spaarzaamheid

Spontaniteit

Sportiviteit

Stabiliteit

Standvastigheid

Stelligheid

Stijl

Stiptheid

Strengheid

Structuur

Suaviteit

Synergie

Tact

Tenaciteit

Terughoudendheid

Tevredenheid
Tijdloosheid

Toegankelijkheid

Toegeeflijkheid

Toegenegenheid
Toewijding

Tolerantie

Traditie

Transparantie

Trouw
Tucht

Uitdagendheid

Uiterlijk

Uitgelatenheid
Uitmuntendheid

Unanimiteit

Uniformiteit

Universaliteit

Urbaniteit

Vaderlandsliefde

Vakmanschap

Vastberadenheid

Vasthoudendheid

Veelzijdigheid

Veiligheid

Verandering

Verantwoordelijkheid

Verbaasdheid

Verbetenheid

Verbinding
Verbondenheid

Verdraagzaamheid

Verfijning
Vergeving

Vergevingsgezindheid

Verknochtheid

Vermaak

Vermaardheid

Vernieuwing

Verrassing

Verstandhouding
Verstandigheid

Vertrouwelijkheid
Vertrouwen
Vertwijfeldheid

Verwennen

Verwondering

Verworvenheid

Vlijt

Voldoening

Volgzaamheid

Volharding

Voorbereid zijn

Voorkomendheid

Voortreffelijkheid
Vooruitstrevendheid

Vrede

Vriendelijkheid

Vriendschap

Vrijgevigheid

Vrijheid

Vrijmoedigheid

Vrolijkheid

Vroomheid

Waardering

Waardigheid
Waarheid

Wedijver
Welbehagen

Weldadigheid

Welgemanierdheid

Welgemoedheid

Wellevendheid

Weloverwogenheid

Welvaart (immateriële/materiële)

Welvoeglijkheid

Welwillendheid

Werkelijkheidszin

Werkzaamheid

Wijsheid

IJverigheid

Zachtheid
Zachtmoedigheid

Zakelijkheid

Zekerheid

Zelfbepaling

Zelfbeheersing

Zelfbehoud
Zelfbeschikking

Zelfbewustheid

Zelfcontrole
Zelfontplooiing
Zelfrealisatie

Zelfredzaamheid

Zelfstandigheid`

Zelfverwerkelijking

Zelfverwezenlijking

Zelfverzekerdheid

Zelf-zijn / zichzelf-zijn
Zelfzorg
Zingeving

Zorgeloosheid

Zorgvuldigheid

Zorgzaamheid

Zuinigheid

Zwierigheid

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post185

Leren kan pijn doen. Groeipijn..

InspiratiePosted by daniel lobry 24 Jan, 2016 15:58:54
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post184

Vertrouwen op krediet geven

SkooL!Posted by daniel lobry 22 Jan, 2016 15:23:58
Second Chances on Pinterest | Second Chance Quotes, Life Wisdom ...
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post183

Operation Dinner Out

SchilderijenPosted by daniel lobry 21 Jan, 2016 16:24:05

If a politician found he had cannibals among his constituents, he would promise them missionaries for dinner. The banquet of life is full of treats and other surprises.

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post182

Operation Dinner Out

SchilderijenPosted by daniel lobry 16 Oct, 2015 17:18:33
During the process, werktitel: Dinner Out, Don't break the reservation

 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post178

Here's How An Artist With Synesthesia "Sees" Famous Songs by Danielle Andrew

InspiratiePosted by daniel lobry 05 Oct, 2015 11:06:20
Ik ben vaak bij het horen van muziek aan het denken welke kleurencombinatie er bij past. Elke toon een kleur. Blijkt dit nu niet echt uniek te zijn.

Betekenissen
 • Blauw - goddelijkheid, oneindigheid, onschuld, melancholie, oprechtheid
 • Bruin - armoede, nederigheid, aarde, degelijkheid, saai
 • Geel - licht, luister, glorie, afgunst, verraad
 • Goud - goddelijkheid, rijkdom, macht
 • Groen - hoop, groei, leven, toekomst
 • Grijs - neutraal, geborgenheid, wijsheid, luxe, ouderdom
 • Magenta - vrolijk, opwindend, schokkend
 • Oranje - warmte, rijkdom, erotiek
 • Paars - rouw, boete, vasten, ingetogenheid, onderdanigheid, gezag, koninklijkheid, sensualiteit, decadentie
 • Rood - liefde, lijden, offer, strijd, liefde, feestvreugde, hartstocht, moed
 • Roze - zachte tedere liefde, blijdschap
 • Wit - vreugde, feest, waarheid, reinheid, blijdschap, tederheid, liefde
 • Zilver - reinheid, zuiverheid, vast vertrouwen
 • Zwart - duisternis, diepste rouw, dwaling, zonde

http://www.iflscience.com/brain/artist-rare-neurological-condition-sees-music • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post177

LOB

SkooL!Posted by daniel lobry 16 Sep, 2015 18:57:20
 • Comments(0)//blog.daniellobry.com/#post175
« PreviousNext »